Covid-19 salgınında KDV iadesi

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 10 Temmuz 2020 Cuma
AA + -

Dr. Veysi Seviğ
[email protected]

518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile koronavirüs (Covid-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve anılan tebliğ ile belirlenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresi ileri bir tarihe uzatılmıştır.
 
Ancak mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın mükelleflerin KDV iade isteminde bulunabilmeleri için söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade isteminde bulunabilmektedirler.
 
Mücbir sebep uygulamasının KDV iadesi talep eden mükellefler bakımından yarattığı bir başka sorun da iade isteminde bulunan mükelleflerden (alt mükellefler dahil) mücbir sebep kapsamına girmiş olanların ilgili dönem beyannamelerini henüz vermemiş olabilmeleridir. Bu durum KDV iadesi kontrol raporlarında olumsuzluk olarak değerlendirildiği gibi ilgili beyannamelerin verilmemesi iade sürecinde gecikmelere neden olmuştur.
 
‘Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 32 Seri No’lu Tebliğ’ ile 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 4’üncü maddesinde yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini izleyen aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA (KDV İadesi Risk Analiz) sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda olumsuzluklara isabet eden mahsup istemi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilmektedir.
 
* KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade istemi genel esaslara göre yerine getirilmektedir.
 
* KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;
 
* His (Hızlandırılmış iade sistemi) sertifikası sahibi mükelleflerin iade istemlerinde, bu tutarın yüzde 12.5’i oranında,
 
* İTUS (indirimli teminat uygulaması) sertifikası sahibi mükelleflerin iade istemlerinde, bu tutarın yüzde 25’i oranında,
 
* His ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM (Yeminli Mali Müşavir) raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade istemlerinde yüzde 50 oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade istemlerinde ise bu tutarın yüzde 120 oranında, teminat verilmesi halinde yerine getirilmektedir.
 
KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden iade istemi genel esaslara göre yerine getirilmektedir.
 
KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan denetimler sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden iade istemi genel esaslara göre yerine getirilecektir.