Yeni şekliyle vergide izaha davet

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 21 Ağustos 2020 Cuma
AA + -

Dr. Veysi Seviğ
[email protected]

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun hükmünde kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 25’inci maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesi yeniden düzenlenmiş, söz konusu madde kapsamındaki mükelleflerin indirimli ceza uygulanmasından yararlanma usul ve esaslarına ilişkin kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.

7194 Sayılı Kanun’un 25’inci maddesi ile yeniden düzenlenen Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesi;

• Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak 7194 sayılı kanunun 371’nci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda, yapılan izah değerlendirilerek değerlendirme sonucunu içeren yazı mükellefe tebliğ edilir.

• Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması halinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.

• Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması halinde, değerlendirme sonucunu içeren yazısının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde;

Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51’inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla Vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden yüzde 20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.

• (a) fıkrası uyarınca yapılmış ön tespitlerin, verginin bu kanunun (Vergi Usul Kanunu) 359’uncu maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması halinde bu kapsamındaki mükellefler izaha davet edilmez. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı (içeriği) itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 (yüz) bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının yüzde 5’ini aşmayan mükellefleri, haklarında yapılan tespite ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde;

Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51’inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden yüzde 20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez. Bu fıkra kapsamında kendisine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükellefler tespitle sınırlı olarak bu kanunun 371’inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. Bu fıkrada yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz.

Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

• Hazine ve Maliye Bakanlığı bu madde uyarınca ön tespiti ve/veya izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, yapılacak ön tespitin ve/veya izaha davetin şekli ve kapsamını, davet yapacakları, yapılan izahın değerlendirme süresini, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

7194 sayılı Kanun’un 26’ıncı maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 376’ınci maddesinin fıkrasında yer alan “Mükellef veya Vergi sorumlusu;

• İkmalen, resen veya idarece terh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı,

• Uzlaşmanın vaki olması durumunda üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının yüzde 75’ini kanun kapsamında yer alan ödeme süreleri içinde öderse uzlaşılan cezanın yüzde 25’i indirim konusu yapılır.