Yeniden mükellefiyet tesisi

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma
AA + -

Dr. VEYSİ SEVİĞ
[email protected]
 
Vergi Usul Kanunu’nun 160/A maddesinin birinci fıkrasında, mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükelleflerin vergi incelemesine sevk edileceği ve bunlar nezdinde yoklama yapılacağı hükme bağlanmıştır.
 
Söz konusu kanunun 160/A maddesinin üçüncü fıkrasında, bu madde kapsamında mükellefiyeti terkin edilenler ve aynı kanunun 153/A maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde bunlarla ilişkili olan kişilerin işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde bu kişiler hakkında mükellefiyet tesis edilebilmesi için işe başlama bildiriminde bulunanların ve mükellefiyet kaydı bu madde kapsamında terkin edilenlerin tüm vergi borçlarının ödenmiş ve talep edilen (verilmesi zorunlu olan) teminatın verilmiş bulunması hususu hükme bağlanmıştır.
 
Bu hüküm gereğince 160/A maddesi kapsamında mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen mükellefin;
 
* Serbest meslek erbabı olması durumunda kendisi,
 
* Şahıs işletmesi (193 sayılı Kanun uyarınca elde etmiş oldukları ticari kazançları gerçek veya basit usulde vergilendirilen gerçek kişiler ile zirai kazançları gerçek usulde vergilendirilen çiftçiler tarafından işletilen işletmeler) olması durumunda sahibi,
 
* Adi ortaklık olması durumunda ortaklardan her biri,
 
* Ticaret şirketi olması durumunda şirketin kendisi, kanuni temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, söz konusu şirketin asgari yüzde 10 ve üzeri hisseye sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ya da zikredilen tüm bu kişilerin yüzde 10 ve üzeri hisseye sahip olduğu veya yönetiminde bulundurdukları teşebbüsler,
 
* Tüzel kişiliği olmayan teşekkül (kuruluş) olması durumunda bunları idare edenler,
 
* Yukarıda sayılanların; ortağı oldukları adi ortaklıklar, kanuni temsilci, yönetim kurulu üyesi, şirket sermayesinin asgari yüzde 10’una sahip oldukları ticaret şirketleri veya idare ettikleri tüzel kişiliği olmayan teşekküller, tarafından işe başlama bildiriminin alınması üzerine aynı kanunun 160/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar yerine getirilmeden mükellefiyetleri tesis edilebilmektedir.
 
Vergi Usul Kanunu’nun 160/A maddesi kapsamında mükellefiyeti terkin (kaldırılan) edilenlerin, mükellefiyet kaydının re’sen (idarece) terkin edildiği tarihten, nezdinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporun ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihe kadar olan süre dahilinde yeni bir mükellefiyet tesisine ilişkin olarak işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde;
 
* Tüm vergi borçlarını ödemeleri ve,
 
* Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan, işe başlama bildiriminin verildiği yıl için geçerli olan asgari teminat tutarından az olmamak üzere sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın yüzde 10’u tutarında teminat vermiş olmaları kaydıyla bu kişilerin mükellefiyeti tesis edilebilecektir.
 
Vergi Usul Kanunu’nun 160/A maddesinin uygulanması ile ilgili olarak vergi dairesi tarafından mükelleflere gönderilecek yazılar mezkûr kanunun tebligata ilişkin hükümlerine göre tebliğ edilmektedir.