2021 bütçe özelliği

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma
AA + -

Dr. Veysi Seviğ
[email protected]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 24 Ekim 2020 günlü bütçe görüşmelerinde “…toplam 500 milyar liraya ulaşan yeniden yapılandırma düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Bu bağlamda yapılan yeni düzenleme uyarınca söz konusu yapılandırma projesi 31 Ağustos 2020 tarihine kadar olan vergi borçlarının taksitlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilecek olup söz konusu kapsama Gelir ve Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ile tüm idari para cezaları ile trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, karayollarından usulsüz geçiş cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, geçiş cezaları ile benzer nitelikteki borçlar ile ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hazine alacakları, Madenlerden Alınan Devlet Hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen diğer alacakların yapılandırılması ile ilgili konular dahil olacaktır.”

Söz konusu yeni düzenlemenin mali konular dahil olmak üzere yeniden yapılandırılmasına yönelik geniş kapsamlı çalışmanın yıl sonuna kadar sürmesi öngörülmektedir.

Bilindiği üzere 2020 yılında koronavirüs salgını, ekonomik açıdan ülkeleri geniş bir şekilde etkilemiş, bu bağlamda 2021 yılı bütçe görüşmelerinde vergilendirme ile ilgili olarak toplam 500 milyar liraya ulaşması söz konusu olabilecek bir yapılandırmaya gidilmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda söz konusu yapılandırma ile ilgili olarak 31 Ağustos 2020 tarihine kadar olan vergi borçlarının da 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuya yönelik düzenlemelerin yapılması öngörülmüştür.

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kapsamında;

  • Yeni Ekonomi Programları ile elde edilen kazanımları koruyup geliştirmek, iç ve dış dengeyi yeniden sağlamak, bu denge üzerine inşa edilecek stratejik reformlarla kapsayıcı, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen politikalarla küresel ekonomide ortaya çıkan yeni normalin oluşturduğu iktisadi fırsatları kullanarak üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümü ve değişimi gerçekleştirmek,
  • Beşeri sermayeyi güçlendirmek, kapsayıcı büyüme yaklaşımını belirgin bir biçimde hayata geçirmek ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasına devam etmek,
  • Para ve maliye politikalarının eşgüdümünü sürdürmek,
  • Kamu borçluluğunu düşük ve sürdürülebilir düzeylerde tutmak,
  • Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama yaratmamak, bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturmak, vergi tahsilatında etkinliği artırmak ve ekonomide kayıt dışılığı azaltmak,
  • Mali disipline kararlılıkla devam etmek, harcama önceliği geliştirme konusunda toplumun beklentilerine daha fazla odaklanan, kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak,
  • Kamu kaynak kullanımında, temel politika belgelerinde belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket etmek, kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı sağlamak ve benzeri ciddi bir disiplin içerisinde hareket etme taahhüdünde bulunulmuştur.