En kapsamlı kamu borç yapılandırması yürürlükte

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma
AA + -

İSA KARAKAŞ

Hem işyeri sahipleri hem de vatandaşların merakla beklediği torba yasa, 17 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi. Torba yasa, neredeyse tüm kamu alacak ve para cezalarını kapsıyor.
 
Esnaf, şirket ortağı, işyeri sahibi ve çalışanların en çok merak ettikleri torba yasa, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ adı altında TBMM’de kabul edilmesinin ardından nihayet 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzun süreden beri, bir veya en geç iki yılda bir yürürlüğe giren torba yasa silsileleri ile yapılandırılan kamu alacakları, vatandaşların beklentileri göz önünde bulundurularak çok geniş kapsamlı hazırlandı. Yeni yürürlüğe giren torba yasa, neredeyse tüm kamu alacak ve para cezalarını kapsıyor.
 
VERGİ USUL KANUNU
 
* 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları,
 
* 2020 yılına ilişkin olarak 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları,
 
* 31 Ağustos 2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları kapsamda bulunuyor.

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU
 
31 Ağustos 2020 tarihinden önce verilen idari para cezaları (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’a göre verilen idari para cezaları ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç) yapılandırma kapsamında yer alıyor. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve yukarıdaki belirtilenler dışında kalan ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç) da yapılandırma kapsamında.
 
ODA, BİRLİK VE BORSA ALACAKLARI
 
31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;
 
* Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan aidat borçları asılları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamının,
 
* Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’na olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının tamamının,
 
* Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının,
 
* Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının,
 
* Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçlarının asıllarının tamamının, birinci taksiti torba kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam 6 eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek.
 
Gümrük mevzuatı ile birlikte doğan alacaklar 31 Ağustos 2020 tarihinden önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve zammı alacakları, yapılandırma kapsamında bulunuyor.
 
YEREL YÖNETİMLERİN ALACAKLARI
 
İl özel idarelerinin; Amme Alacakları Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,
 
Belediyelerin;
 
* 213 sayılı kanun kapsamına giren ve 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, 2020 yılına ilişkin olarak 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk eden vergi (2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksitleri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, bunların dışında kalan ve Amme Alacakları Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,
 
* Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tahsili gereken ve vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,
 
* Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,
 
* Büyükşehir belediyelerinin, Çevre Kanunu’na göre vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,
 
* İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,
 
* Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB), vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve Amme Alacakları Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları yapılandırma kapsamında yer alıyor.