7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunu

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma
AA + -

DR. VEYSİ SEVİĞ
[email protected]

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, 17 Kasım 2020 gün ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
46 maddeden oluşan kanunun birinci maddesi uyarınca;
 
* Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;
 
1. Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
 
- 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 
- 2020 yılına ilişkin olarak 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 
- 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
 
2. 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para cezaları ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’a göre verilen idari para cezaları ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli 3 sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç,
 
3. Yukarıdaki bentler dışında kalan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları (para cezaları hariç),
 
* 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce Gümrük Kanunu ile ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un ilgili hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme zammı alacakları,
 
* Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında takip edilen ve bu kanunun yayımı tarihine veya bu kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;
 
- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrası (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi emeklilik keseneği ve kurum karşılığı işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 
- 31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 
- 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 
- 31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunlar uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 
- İlgili kanunlar gereğince takip edilen 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
 
* İl Özel İdarelerinin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu kanunun (7256 sayılı kanun) yayımı tarihi itibarıyla (17 Kasım 2020) ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları, söz konusu kanun kapsamındadır.
 
Ayrıca Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2020 yılına ilişkin olarak 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi (2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksitleri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları da bu kanunun kapsamına dahildir.