Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılması

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma
AA + -

DR. VEYSİ SEVİĞ
[email protected]

7256 sayılı kanun kapsamında ‘Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ’, 27 Kasım 2020 gün ve 31317 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır. Söz konusu tebliğin 4’üncü maddesi gereği olarak 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idaresince takip edilen alacaklardan 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleşen;
 
* Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17 Kasım 2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 17 Kasım 2020 tarihinden önce ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamı,
 
* Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan 4458 sayılı kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının yüzde 50’sinin kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50’si,
 
* Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının yüzde 30’u varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17 Kasım 2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi koşuluyla cezaların kalan yüzde 70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir.
 
Ayrıca ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında yukarıda yer alan (a) hükmü uygulanmak suretiyle borçluya önemli bir kolaylık sağlanmış olacaktır.
 
Diğer yandan 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmamış bulunan alacaklar için söz konusu mükelleflerce 7256 sayılı kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu kapsamda yapılandırılacaktır. Bu düzenleme kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacak ve alacakların vade tarihi olarak kanunun yayımı tarihi kabul edilecektir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde de vade tarihinde değişiklik yapılmayacaktır.
 
Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların madde içerisinde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları halinde 7256 sayılı kanundan yararlanmaları mümkündür. Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru sürelerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların kanunda öngörülen şartların yanısıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları zorunludur.
 
Yukarıda da açıklandığı üzere gümrük idarelerine olan borçların tasfiyesi açısından yapılan yeniden yapılandırma ile önemli kolaylıklar sağlanmıştır.