SGK borçlarının ödeme şekline göre hesaplanması

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma
AA + -

İSA KARAKAŞ

Torba yasa ile öngörülen SGK borçlarının yapılandırılmasında vatandaşlara peşin ve taksitle ödeme seçenekleri sunuluyor. Peşin ödemelerde, borcun tamamının 1 Mart 2021’e kadar ödenmesi gerekir. Taksitli ödemede ise 18 aya kadar vade tanınıyor.
 
Torba yasa olarak bilinen ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile öngörülen SGK borçlarının yapılandırılmasında, vatandaşlara peşin ve taksitle ödeme seçenekleri sunuluyor. Bu yazımızda, borçlular tarafından talep edilecek ödeme şekline bakılarak peşin veya taksitle ödenecek tutarın hesaplanmasını ve hesaplanan borçların ödeme sürelerini ele alıyoruz.
 
PEŞİN ÖDEME
 
Torba kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular tarafından; peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, alacak aslı (idari para cezası alacakları için alacak aslının yüzde 50’si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten kanunun yayımlandığı 17 Kasım 2020’ye kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının 1 Mart 2021’e kadar ödenmesi gerekir. Yine 31 Ağustos 2020’den önce yapılan tespitlere ilişkin olup torba kanunun yayımı tarihinden öngörülen başvuru tarihine kadar kesinleşen ve bu tarihe kadar başvuruda bulunulan SGK tarafından takip edilen idari para cezası asıllarının yüzde 50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden öngörülen başvuru tarihine kadar geçen süre için aylık yüzde 0.35 oranında hesaplanacak tutarın, 1 Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekir.
 
Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi olan 1 Mart 2021’e kadar tamamen ödenmesi halinde,
 
* Anılan kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz uygulanmayacak.
 
* Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca yüzde 90 indirim yapılacak.

Ancak peşin olarak hesaplanan borcun 1 Mart 2021 tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mart 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlanılacak.
 
TAKSİTLE ÖDEME
 
Torba kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibarıyla olmak üzere 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün. Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak bu taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekir. Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacak. Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri 6, 9, 12 veya 18 taksitten biri yerine, tercihi mümkün olmayan bir taksit sayısını seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, 18 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise 18 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek işlem yapılacak.
 
Borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden hesap edilmesi, ardından kalan taksit tutarlarının, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmesi gerekir. Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecek.
 
Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Ardından bulunan bu tutar, taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılarak bulunan yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı, tercih edilen taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenecek taksit tutarı belirlenecek. Ödeme planı taksit tutarları ise borç aslı (borç aslı + Yİ-ÜFE) + taksitlendirme farkından oluşmakta olup ikişer aylık dönemlerin son günleri taksitlerin son ödeme günleridir.
 
ÖDEME PLANI
 
Yapılandırmaya yasal süre içeri-sinde başvurmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi olan 1 Mart 2021’den önce, başvuru süresi içerisinde talep edilen taksit sayısından daha fazla veya daha az taksit sayısının tercih edilmesi mümkün. Bu durumda ödeme planı, talep edilen yeni taksit sayısına göre oluşturulacak. Diğer taraftan peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği 1 Mart 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) talepte bulun-maları kaydıyla peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecek.
 
ASGARİ İŞÇİLİK PRİM BORÇLARI
 
31 Ağustos 2020’ye kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının torba kanunun yayım tarihinden önce işverene tebliğ edilmiş olması ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa diğer borçlarla birlikte en geç 1 Mart 2021’e kadar ödenmesi gerekir. Öte yandan peşin olarak hesaplanan borcun 1 Mart 2021’e kadar (bu tarih dâhil) ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutara belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mart 2021’e kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacak.