Hamiline yazılı pay senetleri kayıt altına alınıyor

Av. Muhammet Aksan

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma
AA + -

Av. Muhammet Aksan

6 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan tebliğ ile hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirilmesine ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

TTK’nın tebliğe konu olan önemli değişiklikleri, 7262 sayılı kanun uyarınca yapıldı. Kanunla yapılan değişikliklere göre;

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından MKK’ya yapılacak bildirimle hüküm ifade edecek.

Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgilerin, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce MKK’ya bildirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Halihazırda hamiline yazılı pay senedine sahip olanların ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar MKK’ya bildirilmek üzere anonim şirkete başvuru yapmaları gerekir. İşbu başvuru üzerine anonim şirket yönetim kurulu paya ilişkin bilgileri MKK’ya bildirmekle yükümlü. Pay sahipleri ise anonim şirkete bu başvuruyu yapmazlarsa paya bağlı haklarını başvuru yapılıncaya kadar kullanamayacaklar. Başvuruda bulunmayan pay sahipleri ve başvuru üzerine MKK’ya bildirimde bulun-mayan anonim şirketler hakkında ihlalin niteliğine göre idari para cezası uygulanması gündeme gelecek.

PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Tebliğ uyarınca hamiline yazılı pay senetlerinin devri, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından MKK’ya yapılacak bildirimle hüküm ifade edecek. Bu kapsamda bildirim, devralan tarafından yapılabileceği gibi devralanın talebi üzerine şirket tarafından da yapılabilir. Bu şekilde tebliğ ile birlikte pay senedi devrinin şirketler veya 3. kişilere karşı hüküm ifade edebilmesi için devralanların MKK’ya bildirimde bulunması şartı eklenmiştir.

Pay senetleri, şirketi temsile yetkili olanlarca yönetim kurulu kararı ve bastırılacak her bir senedin dağıtılacağı hamiline yazılı pay sahibine ilişkin bilgiler ve şirket iletişim bilgileri, MKK’ya bildirilerek senet sahibi adına kaydedilecek. Bu doğrultuda yönetim kuruluna senetleri bastırdıktan sonra ve pay sahiplerine dağıtılmadan önce paya ve pay sahibine ilişkin bilgilerin MKK’ya bildirmesine yönelik ek bir yükümlülük getirilmiştir. Buna göre zilyetliğini ispat eden ve MKK’ya bildirilen pay senedi sahibi, sahipliğinden doğan haklarını kullanma yetkisine de sahip olacak.

GENEL KURUL TOPLANTISI

Tebliğ ile artık yalnızca MKK sistemine kayıtlı olan pay senedi sahipleri genel kurul toplantısına katılma imkanına sahip. Bu şekilde pay sahipleri çizelgesinin hazırlanması için genel kurul tarihinden en az iki gün önce MKK sistemi üzerinden başvuruda bulunularak katılacaklar listesi düzenlenecek. Bunun dışında eğer ki genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleşecekse ayrıca talepte bulunulmasına gerek olmaksızın pay sahipleri çizelgesinin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden alınabileceği belirtilmiştir. Burada şirkete başvurmuş, ancak henüz şirket tarafından MKK’ya bildirilmeyen pay sahipleri de toplantıya çağıranlar tarafından dikkate alınacak. Son olarak, halihazırda hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, ilgili anonim şirkete başvurmalı. Aksi takdirde paya bağlı haklarını kullanamayacaklar. Başvuru sonucunda sahibine ilişkin bilgiler şirket yetkililerince beş iş günü içinde MKK’ya bildirilerek sisteme kaydedilir. Tebliğ uyarınca MKK tarafından verilecek hizmetlere ilişkin ücret alınacağı da hüküm altına alınmıştır.