SGK borç yapılandırmasında hayati avantajlar

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma
AA + -

İSA KARAKAŞ
isakarakas@gmail.com

Yeni Torba Kanun, SGK borçlarının yapılandırılmasında hem işverene hem de vatandaşa çok sayıda avantaj sunuyor. Kanun, SGK teşvik ve desteklerinden mahrum kalan, hacizli olan işverenler için ise âdeta can simidi gibi.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu, işveren ve vatandaşların, özellikle Covid-19 nedeniyle yaşanan bu zorlu süreçte borçlarını zamanında ifa etmelerini sağlamak için avantajlı yapılandırma imkanı sunuyor. Borç yapılandırması ile ilgili yeni Torba Kanun, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’ adı altında TBMM’de yasalaştı.
 
2021 NİSAN AYI VE ÖNCESİ BORÇLAR
 
2021 yılı nisan ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup, Torba Yasa’nın yayımlanma tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan;
 
* SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi,
 
* 60/1-g kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri,
 
* Sosyal güvenlik destek primlerinin tamamı,
 
* Yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil),
 
* Topluluk sigortası primi, yapılandırma kapsamında yer alıyor.
 
Ayrıca belirtilen primlerle birlikte ilgili kanunları gereğince SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da yapılandırılıyor.
 
Diğer yandan, 2021 Nisan ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup bu tarihe kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu kanunun yayım tarihinden önce SGK tarafından re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri yapılandırma kapsamında bulunuyor.
 
İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER BORÇLAR
 
2021 Nisan ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlerde yapılan tespitlere ilişkin olup yapılandırmanın son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen SGK idari para cezaları da yapılandırılacak. Ayrıca;
 
* Torba Kanun kapsamına giren ve 2021 Nisan ayı/döneminden önce asılları ödenen alacakların; bu tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,
 
* Tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları,
 
* Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler,
 
* 2021 Nisan ayı/döneminden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği, gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri,
 
* 2021 Nisan ayı/dönemi öncesi tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; işverenlerin ve üçüncü şahısların, ilgili kanunlar gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ve kanuni faizleri ile yapılandırmaya başvuru tarihi itibarıyla (4/1-b) kapsamındaki sigortalıların (4/1-b) kapsamındaki diğer statülerindeki prim borçları yapılandırılabilecek.
 
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI, MALULLÜK  
 
İşverenlerin ve üçüncü şahısların, SGK ile öncesine ait SSK, Bağ-Kur, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunları gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Torba Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecek.
 
CAN SİMİDİ GİBİ FIRSATLAR
 
Torba Kanun’un, SGK borçlarının yapılandırmasında çok sayıda avantajı uhdesinde bulundurduğu görülecek. Özellikle borçları nedeniyle çok sayıda SGK teşvik ve desteklerden mahrum kalan, hacizli olan işverenler için âdeta can simidi gibi. Buna göre borçlarını yapılandıranlar aşağıdaki avantajlara sahip olabilir.
 
* Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek.
 
* Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak.
 
* Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak.
 
* Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde ‘borcu yoktur’ yazısı alınabilecek.
 
* Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacak.
 
Sorularınız için: isakarakas@gmail.com