Elektronik ticaret, mal ihracatı ve elde edilen kazanç

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma
AA + -

DR. VEYSİ SEVİĞ
[email protected]

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 Sayılı Kanun’un 16. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
 
“16. Tam mükellef gerçek kişilerin 27 Ekim 1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 225. maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50’si indirimden yararlanabilmektedir.
 
Şöyle ki;
 
a. İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400 bin Türk Lirası’na kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,
 
b. İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800 bin Türk Lirası’na kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eşdeğer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
 
c. İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.6 milyon Türk Lirası’na kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eşdeğer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
 
d. İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.4 milyon Türk Lirası’na kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eşdeğer kısmi zamanlı işçi çalıştırması şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı olma ibaresi 5510 sayılı (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) kanun kapsamında sayılanları ifade eder.)
 
Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
 
Yukarıda ifade edilen söz konusu hüküm, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
 
İndirimden 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 225. maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı gerçekleştiren tam mükellef gerçek kişiler yararlanabilecektir.
 
Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri no:4) uyarınca miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15 bin Euro’yu geçmeyen mallar için dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi düzenlenebileceğinden, miktar veya değer itibarıyla bu sınır içerisinde yer alan malların ihracatından elde edilen kazançlar beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilecektir.
 
İndirim şartı olarak belirtilen işçi çalıştırma sayısının tespitinde, mükelleflerin ilgili takvim yılında aylık ya da üç aylık olarak verdikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirdikleri çalışan sayılarının ortalaması dikkate alınacaktır.
 
Anılan bent kapsamında yapılan mal ihracatından kaynaklanan döviz cinsi hasılatların Türk Lirası’na çevrilmesinde, satış hasılatının fiili ihraç tarihi itibarıyla tahakkuk ettiği kabul edilerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kuru dikkate alınacaktır.
 
Konuya ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesine eklenen (16) numaralı bent kapsamında, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatından kaynaklanan kazancın yüzde 50’si, kazancın elde edildiği takvim yılına ait verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.
 
Söz konusu bent kapsamında elde edilen kazançların indirim konusu yapılabilmesi için yıllık gelir vergisi beyannamesinde vergiye tabi gelirin bulunması gerekmekte olup, zarar halinde indirim söz konusu olmayacaktır.
 
Bu bağlamda da indirim konusu yapılamayan tutarların gelecek yıllara devri mümkün değildir.